Wizja stowarzyszenia

Jesteśmy otwartą i różnorodną grupą osób pracujących oraz studiujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Łączymy naszą działalność zawodową, dydaktyczną i naukową z misją integrowania i wspierania osób LGBT+. W swoich działaniach stawiamy na zwiększanie naszej widoczności i rozpoznawalności na Uczelni oraz budowanie sieci współpracy z innymi organizacjami i mądrego sojusznictwa. 

W Stowarzyszeniu chcemy tworzyć platformę do działań na rzecz równości, kultury i nauki, przeciwstawiając się wszelkim formom dyskryminacji. Naszymi ideałami są: ochrona praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, równość szans kobiet i mężczyzn, integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej. Pragniemy, aby poprzez działania społeczne, kulturalne i edukacyjne kreować na Uniwersytecie bezpieczną przestrzeń, wolną od uprzedzeń, w szczególności ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. 

Nasze cele realizujemy poprzez regularne spotkania integracyjne, kształceniowe i kulturalne. Wspieramy wymianę informacji na temat odbywających się na terenie UAM wydarzeń dotyczących kwestii LGBT+. Organizujemy wykłady i seminaria poszerzające ofertę Uniwersytetu. Nawiązujemy też kontakty z innymi uczelniami w kraju i za granicą w celu współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Ponadto planujemy prowadzenie działalności wydawniczej oraz współpracę z lokalnymi instytucjami miejskimi i organizacjami pozarządowymi. 

Osoby, które przystąpią do Stowarzyszenia będą rozwijać własne inicjatywy i grupy, zgodnie z zainteresowaniami i podzielanymi przez nas wartościami. Stawiamy akcent na kreatywność i różnorodność, zaangażowanie i zrozumienie oraz wiarę i optymizm. Pora, aby głosy społeczności LGBT+ na Uniwersytecie były słyszalne i wyraziste.  Czasy milczenia i tabu minęły i już nie powrócą. Dołącz do nas, jeśli te idee są ci bliskie i chcesz znaleźć swoją społeczność na UAM.